Bergen i UNESCOs matbynettverk

I 2015 ble Bergen medlem av UNESCOs nettverk for kreative byer (UNESCO Creative City Network). Bergen er en av 49 byer som skal samarbeide om tilrettelegging for mat, kreativitet og gastronomi, disse byene kalles “Cities of Gastronomy”. Begrepet oversettes gjerne til “matbyer” på norsk, ettersom UNESCO ønsker at byene fokuserer på lokalmat, lokal matidentitet, bærekraft og mat og kreativitet som sentral del av by- og regionsutviklingen.

Det overordnede målet med nettverket er å “øke byens kreative potensial for bærekraftig byutvikling, utveksle kompetanse og erfaringer og samarbeide på et internasjonalt nivå”. UNESCO-nettverket er ett av tiltakene til FN for å oppnå de 17 globale bærekraftmålene, les mer om arbeidet på UNESCOs internasjonale nettside her.

Totalt er det 295 byer i nettverket, de andre samarbeidsfeltene er film, musikk, litteratur, design, mediekunst og håndverks- og folkekunst.

cropped-bryggen.jpg

Anerkjennelse for Bergensregionen

De siste ti årene har Bergen og regionen hatt en stadig økende interesse for lokalmat og gastronomi, og det er siden 2011 arbeidet bredt for å forberede søknaden til UNESCO, som ble sendt inn som et samarbeid mellom en rekke aktører.

Før søknaden ble sendt inn ble det gjort en  mulighetsstudie for å kartlegge Bergen sitt ståsted og muligheter for å søke status som matby i UNESCOs kreative nettverk, og det ble konkludert med å gå videre med en søknad.

Mindre Between Utne and Herand 1 Photo Sverre Hjørnevik_Fjord Norway (2)

Det har over flere år blitt jobbet målrettet med lokalmatsatsinger, og det ble utarbeidet Matstrategi; Vegval for lokalmat i Hordaland, les mer om den her.

Bergen har en rekke gode restauranter som fokuserer på lokal og regional mat, det arrangeres årlig matfestival, jevnlig Bondens marked og en rekke frivillige organisasjoner fremmer lokal matidentitet. Dette er alle eksempler på økende interesse for god mat og lokale mattradisjoner i Bergen. Samtidig er det flere utfordringer å ta fatt på. Medlemskapet i UNESCO-nettverket vurderes som et godt utgangspunkt for videre arbeid med mat i regionen.

Bergen søkte på vegne av hele regionen og har i søknaden vist frem tradisjoner, ambisjoner og utvikling siste år innen lokalmatproduksjon, grasrotbevegelser og den kreative matsektoren. Ved søknad om medlemskap skulle byene også vise til bredde i kultursektorer, og villighet til å arbeide på tvers av kultursektorer og landegrenser. Bergen er også sterk på en andre kulturområder og medlemskapet gir også mulighet til å samarbeide innen andre kulturfelt.

Det er nedsatt arbeidsgruppe og utarbeidet handlingsplan for arbeidet fremover, les mer om mulighetene her. Satsingene i årene fremover fremgår også av søknaden til UNESCO, som du kan lese her.

I hovedsak er det i søknaden valgt ut tre saker som vi vil arbeide med lokalt: sikre gode møteplasser for mataktører, se etter mulighetene som ligger i mat-turisme og styrke samarbeidet med frivillige organisasjoner som fokuserer på ivaretakelse av lokale mattradisjoner.

Kreative byers nettverk også er et internasjonalt samarbeidsnettverk. En av fordelene med nettverket er at det åpnes mange muligheter til å utvide samarbeidet til en rekke andre byer over hele verden innenfor gastronomi og andre kreative næringer. For mer om UNESCOs overordnede mål med det internasjonale nettverket, se her.

Her kan du lese strategien for Matbyen Bergen 2019-2030.