HANDLINGSPLAN FOR MATBYEN BERGEN

Handlingsplan matbyen Bergen bilde

Bergens medlemsskap i UNESCOs kreative nettverk f.o.m. desember 2015 er en synliggjøring og styrking av mat og kreativitet som viktig del av by- og regionsutviklingen. Nettverkets fremoverrettede fokus på innovasjon og kreativitet står i kontrast til UNESCOs mer kjente vernestatuser, som i større grad fokuserer på bevaring.

Viktige diskusjoner og samarbeidsarenaer

Som medlem i kreative byers nettverk ønsker partnerskapet i Bergen å løfte utfordringer og sammen med mataktører finne gode løsninger for å fremme mat og kreativitet som del av byutviklingen. Som matby har Bergen sett en positiv utvikling på en rekke områder de siste årene, samtidig er det fremdeles en rekke utfordringer å ta fatt på.

En viktig del av arbeidet med oppfølgingen av UNESCO er å få bred kjennskap til aktuelle utfordringer, slik at det kan settes inn tiltak der det er mest behov, og styrke arbeidet der utviklingen allerede er positiv. Flere aktører har allerede begynt å sette seg sammen for å planlegge og iverksette prosjekt som skal løfte Bergen og regionen på mat i tiden fremover.

Møteplass Mat er et eksempel på en arena som vil være sentral for diskusjoner rundt aktuelle problemstillinger og veier videre. Første Møteplass Mat handlet om hva medlemsskapet i UNESCO innebærer.  Både mataktører og det offentlige ønsker tett dialog og bredt samarbeid for å finne gode veier videre. Det er også viktig med gjensidig forståelse for hva slags type rolle det offentlige kan og bør ha i disse prosessene. Det offentliges rolle vil for eksempel i en rekke tilfeller innebære å tilrettelegge, koordinere og synliggjøre arbeidet som gjøres, mens de kreative aktørene er de som utøver og finner innovasjonsmulighetene.

Muligheter for tilskudd

Det finnes flere muligheter for å søke tilskudd til prosjekter innen mat, men det er behov for å gjøre disse mer kjent. Inntil videre anbefaler vi denne presentasjonen av tilskuddsordninger, fra et foredrag av Hordaland fylkeskommune.

Veien videre for Matbyen Bergen

Mange lurer på hva som er veien videre for Matbyen Bergen, hva nå? Søknaden fra Bergen til UNESCO gir en rekke eksempler på utfordringer og tiltak man ønsker å jobbe med i tiden fremover. For å konkretisere dette ytterligere, har arbeidsgruppen også utarbeidet en handlingsplan for arbeidet i 2016 og 2017. Styringsgruppen for UNESCO-medlemsskapet har vedtatt denne planen.

Hvordan skal arbeidet organiseres?

Det er nedsatt en arbeidsgruppe bestående av Hordaland fylkeskommune (Heidi Bjønnes Larsen, Terje Inderhaug og Siri Hanson), Fylkesmannen (Gunnar Nagel Dahl og Eirik Brynjelsen) og Bergen kommune (Ruth Rørvik). Bergen kommune leder arbeidet i arbeidsgruppen.

Arbeidsgruppen ønsker tett dialog med alle mataktører og personer med ideer til relevante prosjekt, og tar gjerne imot innspill, tips og spørsmål. Inviter oss også gjerne på aktuelle møteplasser. Det planlegges også å etableres en innspillsgruppe e.l. for å sikre god kontakt med utøvende aktører.

Arbeidsgruppen kan kontaktes på adressen creative_city_Bergen@bergen.kommune.no eller ta kontakt med oss direkte.

Mange aktører har ideer og tanker om hvordan man kan styrke matklyngen i Bergen og regionen, i tråd med Matstrategien. Vi bidrar gjerne med støtte, enten i form av sparring eller tips om hvor og til hva det er mulig å søke tilskudd. Det vil komme egen artikkel om tilskuddsordninger, inntil videre ligger det en god del tips i denne presentasjonen.

Arbeidsgruppen tilstreber å:

 • Bidra med oversikt over mataktørene og matprosjekt i Bergensregionen
 • Sikre god koordinering internt mellom de ulike forvaltningsorganisasjonene
 • Ha tett dialog med den kreative næringen om utfordringer og tilretteleggingsbehov

Styringsgruppens rolle er å sikre koordinering og bred forankring av UNESCO-arbeidet i tråd med UNESCO-søknaden. Styringsgruppen vil møtes fire ganger i året, og består av følgende deltakere:

 • Julie Andersland, Bergen kommune (leder)
 • Pål Kårbø, Hordaland fylkeskommune
 • Bård Sandal, Hordaland Fylkeskommune
 • Åse Vaag, Fylkesmannen i Hordaland
 • Kjetil Jensen, Bergen kokkenes Mesterlaug
 • Peter M Haugan, professor UiB, nestleder den norske UNESCO-kommisjonen
 • Eric Saudan, NHO reiseliv og Bergen Reiselivslag
 • Vidar Ulriksen, Fiskeridirektoratet
 • Lars Petter Taule, Bondelaget i Hordaland
 • Ole-Andreas Smette, Innovasjon Norge
 • Tanja Hoel, Seafood Innovation Cluster
 • Elin Sjødin Drange, Bergen kommune (sekretariat)

For mer informasjon om styringsgruppen, arbeidsgruppen og handlingsplan for 2016-2017, se her.