Hva det er

Bergen medlem i UNESCOs globale matbynettverk

Bergen (og regionen) ble i desember 2015 tatt inn som medlem i UNESCO sitt internasjonale nettverk for kreative byer (UNESCO Creative City Network). Bergen er dermed en av 18 byer som skal samarbeide om tilrettelegging for mat, kreativitet og gastronomi, disse byene kalles “Cities of Gastronomy”. Bergen har søkt på vegne av regionen.

Byene forplikter seg til å sikre at mat og kreativitet er en sentral del av by- og regionsutviklingen lokalt, og til å samarbeide internasjonalt innen dette feltet. Det å bli medlem i matbynettverket er helt klart en anerkjennelse for arbeidet som er gjort lokalt og vil styrke det videre arbeidet med lokalmat og gastronomi i Bergensregionen. Det er imidlertid ikke en vernestatus, mer om det her.

En by med tittelen «Creative City of Gastronomy» skal ifølge UNESCO arbeide aktivt for å sikre følgende:

 • Velutviklet gastronomi/ matkultur som er karakteristisk for regionen
 • Innovativ og aktiv matbransje med kokker og restauranter med god kjennskap til lokale mattradisjoner
 • Bruk av lokalmat, gjerne i tradisjonelle matretter fra regionen
 • God ivaretakelse av tradisjonell mathåndverk og matlagingsmetoder som har blitt bevart tross industriell/teknologisk utvikling
 • Tradisjonelle matmarkeder og matbransje
 • Matfestivaler, konkurranser, priser og andre tiltak for å fremme anerkjennelse
 • Respekt for miljø og fremming av bærekraftige, lokale produkter
 • Fremme god mat og ernæring i befolkningen, i mat og skole og inkludering av program for bevaring av biologisk mangfold i pensum for kokkeskoler

 

seperator6

arrow-right  Anerkjennelse for Bergensregionen
arrow-right  Målrettet satsing
arrow-right  Internasjonalt samarbeid
arrow-right  Om Bergens UNESCO-logo

Anerkjennelse for Bergensregionen

De siste ti årene har Bergen og regionen hatt en stadig økende interesse for lokalmat og gastronomi, og det er siden 2011 arbeidet bredt for å samle aktørene og danne grunnlaget for søknaden til UNESCO. En  mulighetsstudie kartla Bergens ståsted og muligheter for å søke status som matby i UNESCOs kreative nettverk, og det ble konkludert med å gå videre med søknaden.

Søknaden ble sendt av Bergen kommune på vegne av et partnerskap bestående av Hordaland fylkeskommune, Hordaland Bondelag, Fylkesmannens landbruksavdeling, Innovasjon Norge, Universitetet i Bergen, Bergen Reiselivslag, Bergens kokkenes Mesterlaug og Fiskeridirektoratet – og Seafood Innovation Cluster. I tillegg har en rekke andre aktører blitt involvert i søknadsprosessen, herunder en ressursgruppe fra restaurantmiljøet i Bergen.

Medlemskapet i UNESCO-nettverket er et godt utgangspunkt for å synliggjøre det gode arbeidet som gjøres med lokalmat, gastronomi og ivaretakelse av regionens matkultur. Bergen og regionen har de siste årene sett stor utvikling og har vekket internasjonal oppmerksomhet for flere av de nye restaurantene i byen. Den anerkjente restaurantguiden The White Guide fant hele syv spisesteder i Bergen som tilfredsstiller deres strenge kvalitetskrav. Matfestivalen, stor økning i frivillige organisasjoner som fokuserer på matkultur og Bondens marked er også eksempler på økende interesse for mat i Bergen. Samtidig er man ennå ikke helt i mål. Arbeidet vil fortsette via en rekke aktører, inkludert organisasjonene som allerede arbeider aktivt med å fremme lokalmat og gastronomi. Det er i tillegg nedsatt arbeidsgruppe og utarbeidet handlingsplan for arbeidet fremover, les mer om mulighetene her. Fokus i årene fremover fremgår også av søknaden til UNESCO, som du kan lese her.

seperator2

Resultat av målrettet satsing

Parallelt med UNESCO-arbeidet, har det over flere år blitt jobbet målrettet med mat. Det viktigste arbeidet gjøres av de mange mataktørene rundt i regionen. I tillegg har flere offentlige aktører involvert seg med tilrettelegging for satsingene på lokalmat i regionen, blant annet gjennom Landbruksavdelingen til Fylkesmannen i Hordaland og gjennom utviklingsmidler fra Hordaland fylkeskommune.

Fylkesmannen viser i en uttalelse til at Bergen sitt medlemskap i UNESCO Cities of Gastronomy er motiverende for arbeidet som gjøres i nettverket rundt lokalmat, landbruk og reiseliv i Hordaland. Fylkeskommunen viser på sin side også til at UNESCO-statusen kan legge grunnlag for økt lokalmatproduksjon, bedre samarbeid mellom by og distrikt, mellom matprodusenter fra sjø og land og akademia.

seperator2

Internasjonalt samarbeid

En av fordelene med nettverket er at det åpnes mange muligheter til å utvide samarbeidet til en rekke andre byer over hele verden innenfor gastronomi og andre kreative næringer. Parma (Italia) og Phuket (Thailand) og Chengdu (Kina) er eksempler på andre byer som er med i nettverket. UNESCO-nettverket gir matbyene mulighet til å dele erfaringer og samarbeide på tvers av de 18 matbyene i nettverket. En rekke samarbeidsprosjekt er allerede under planlegging.

For eksempel har den svenske medlemsbyen Østersund merket økende interesse internasjonalt for Østersund som matby etter de ble medlem av nettverket. Den nordsvenske byen ble kåret til Sveriges mathovedstad i 2011, og viser også til økende matturisme i kjølevannet av arbeidet som er gjort i regionen når det gjelder lokalmat.

Fakta om nettverket per 11.1.2016:

 • I år fikk 47 nye byer medlemsskap i UNESCO-nettverket, 10 av disse innen mat/gastronomi. Nå er 116 byer med i UNESCO-nettverket for Kreative byer.
 • Foruten mat/gastronomi-feltet, består UNESCO-nettverket av byer som særlig satser på design, litteratur, håndverk, film, musikk og mediekunst.
 • De andre matbyene (Cities of Gastronomy) er
  • Belém (Brazil)
  • Burgos (Spain)
  • Chengdu (China)
  • Dénia (Spain)
  • Ensenada (Mexico)
  • Florianopolis (Brazil)
  • Gaziantep (Turkey)
  • Jeonju (South Korea)
  • Parma (Italy)
  • Phuket (Thailand)
  • Popayàn (Colombia)
  • Rasht (Iran [Islamic Republic of])
  • Shunde (China)
  • Tucson (United States of America)
  • Tsuruoka (Japan)
  • Zahlé (Lebanon)
  • Östersund (Sweden)

For mer om UNESCOs overordnede mål med det internasjonale nettverket, se her.

 

Om Bergens UNESCO-logo

Logo Bergen City of Gastronomy

Alle de 116 byene i UNESCO-nettverket har egne logoer som er en sammensmelting av UNESCOs logo og hver enkelt bys profil. Disse brukes på UNESCOs nettsider, og i forbindelse med offisielle UNESCO-arrangement. Bergenregionens logo er utformet for å representere både by og region, det blå og det grønne, og det historiske og det fremtidsrettede.
UNESCO er en sterk merkevare, og UNESCO setter naturlig nok krav til hvordan og av hvem logoen kan brukes. Logoen vil som en hovedregel bli brukt på offisielle arrangement direkte tilknyttet UNESCO-nettverket, og i tråd med målene og føringene for nettverket.
Det er UNESCO-sekretariatet ved Bergen kommune som forvalter logobruken. Regelen er at all bruk av logoen må forhåndsgodkjennes av UNESCO-sekretariatet i Bergen kommune. Dersom du har spørsmål om logobruk eller lurer på om det er mulig å knytte seg til matsatsingene og UNESCO på annen måte er det bare å ta kontakt på creative_city_Bergen@bergen.kommune.no.